• Независим финансов одит на финансови отчети на предприятия.
 • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
 • Одит на отчети по проекти, финансирани от Световната банка, Европейските фондове;
 • Одит за специални адресати – банки или други кредитори;
 • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
 • Ограничен преглед на финансови отчети;
 • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
 • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон (включително потвърждаване на съотношението на замяна, предвидено в плана/договора за преобразуване и на капитала на участващите в преобразуването дружества);
 • Осъществяване на непосредствени контакти с клиенти и предоставяне на писмени и устни консултации по въпроси, свързани със счетоводното законодателство и МСФО;
 • Проверки на ключови и рискови обекти;
 • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
 • Участие и ръководене на диагностични финансови прегледи и експертизи;
 • Изготвяне, консултиране и ръководене на процеси по изготвяне на финансови отчети по НСФОМСП, МСФО
КАКВО КАЗВАТ КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС
"Нашата стабилност и възможност за развитие се дължат и на обслужването ни от Поликонсулт, които ни помагат да сме изрядни в задълженията си като работодател и данъкоплатец."
Радостина Ангелова
"Глобал Метрикс" ЕООД
"Качеството на предложените консултации представляват за нас ценни съвети в икономическа и законова рамка, касаеща нашата дейност."
Марин Енчев
"ДЕ" ООД
"Сътрудничеството ни с Поликонсулт се характеризира с изключително високо качество на предлаганите от тях услуги и стриктно изпълнение на поетите ангажименти в срок."
Николай Тодоров
"ГБ Скелетно Строителство" ООД
ДРУГИ УСЛУГИ

Ивентаризации

Съдебно-счетоводни

Публикуване на отчети

Счетоводни услуги