• Търговско право

търговски договори за покупко-продажба, сътрудничество и съвместна дейност, търговско представителство, франчайз и дистрибуция, участие в преговори, митнически процедури, защита на конкуренцията, процедури по разрешаване на концентрации

  • Дружествено право

избор на правна форма, учредяване, дружествени договори в това число и за смесени дружества, преобразувания, процедури по несъстоятелност, нотариални процедури, представителство на кредиторите

  • Приватизация и чуждестранни инвестиции

правни анализи на предприятия и банки, съветване относно схемата и стъпките, преговори и подготовка на приватизационните договори, проучване на правните рискове, защита на инвестициите, обезпечителни процедури

  • Придобивания и сливания на предприятия

планиране и съветване относно дружествено-правната и данъчно-правната структура, участие в преговори, правен анализ, договори за продажба на участие в предприятия

  • Данъчно право

консултации по структурата на данъците, обжалване пред данъчните власти и съдебни дела

  • Трудово право

трудови и служебни договори, договори за управление, консултации относно социалното осигуряване, представителство при спорове и съдебни дела

  • Вещно право

правно проучване на имота, участие в преговори, подготовка на договорите, нотариални процедури

  • Семейно и наследствено право

съдебно и извънсъдебно представителство

Лицензионни договори и договори за ноу – хау

изготвяне на договори, участие в преговори, представителство при спорове

  • Съдебни и арбитражни дела

представителство пред редовните съдилища и арбитражните съдилища

Какво казват клиентите за нас
"Нашата стабилност и възможност за развитие се дължат и на обслужването ни от Поликонсулт, които ни помагат да сме изрядни в задълженията си като работодател и данъкоплатец."
Радостина Ангелова
"Глобал Метрикс" ЕООД
"Качеството на предложените консултации представляват за нас ценни съвети в икономическа и законова рамка, касаеща нашата дейност."
Марин Енчев
"ДЕ" ООД
"Сътрудничеството ни с Поликонсулт се характеризира с изключително високо качество на предлаганите от тях услуги и стриктно изпълнение на поетите ангажименти в срок."
Николай Тодоров
"ГБ Скелетно Строителство" ООД
ДРУГИ УСЛУГИ​

Съдебно-счетоводни

Публикуване на отчети

Счетоводни услуги