Чл.1. Общи разпоредби 

1.1. Настоящият документ представлява общите условия, които уреждат използването на Сайта www.poli-consult.com и всички функционалности на Платформата, налична на този Сайт, включително използването на Услугите.

1.2. Преди да използвате Платформата, следва внимателно да прочетете настоящите Общи условия. Общите условия влизат в сила и всеки Потребител се задължава да ги спазва от момента, в който Потребител осъществи достъп до Сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Сайта и са валидни до преустановяване използването на Сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Сайта и след преустановяване на използването на Сайта и закриване на потребителския му Профил. Всеки потребител, който използва Сайта се счита, че се е запознал със и е приел настоящите Общи условия. В случай че не приемате и не се съгласявате с тези Общи условия, следва да преустановите незабавно ползването на Сайта, Платформата и Услугите под каквато и да било форма.

1.3. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители (като последните могат само да разглеждат Сайта). Общите условия не регулират и не се прилагат за каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове и софтуер на трети лица. Администраторът на Сайта не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете или друга информация, към които Сайтът или Потребител може към даден момент да препраща.

1.4. Данни за администратора на Сайта и Платформата 

Наименование: Поликонсулт ООД

ЕИК: 103599200

Адрес: гр. Варна, п.к. 9023, район Владислав Варненчик, ул. Ян Хунияди 31, ет. 1, офис 102

Email: office@poli-consult.com

Телефон: 0897954704

Интернет страница: www.poli-consult.com

1.5. ПОЛИКОНСУЛТ ООД администрира Сайта и Платформата. ПОЛИКОНСУЛТ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу „ПОЛИКОНСУЛТ“ или „Администратор“.

1.6. Можете да се свържете с ПОЛИКОНСУЛТ на посочените по-горе имейл адрес, адрес или чрез формата за контакт на Сайта. 

1.7. ПОЛИКОНСУЛТ препоръчва на Потребителите да проверяват периодично Общите условия за наличие на промени. При несъгласие от тяхна страна по отношение, на което и да е от тези условия или промените им, те следва да прекратят веднага използването на Сайта, Платформата и Услугите по какъвто и да било начин. 

1.8. Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен по подходящ начин. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Сайта. Ако не сте съгласни с направените промени, можете по всяко време да преустановите използването на Сайта, Платформата и Услугите и да изтриете своя Профил. 

Дoпълвaнe или измeнeниe нa тeзи Общи ycлoвия няма дeйcтвиe cпpямo Πoтребителя, ако са изпълнени следните две условия: (а) aĸo Πoтребителят уведоми писмено Администратора (на адреса му на управление) в 1-месечен срок oт уведомяването за промяната им, чe oтxвъpля промените; и (б) при положение, че Πoтребителят не е пpиeл съответното дoпълвaнe или измeнeниe oт Πoтребителя чpeз Пpoфилa мy в Сайта. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят може да се откаже от използване на Услугите на Администратора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да ползва Услугите при действащите преди изменението Общи условия. Тези права на потребителя не се прилагат в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

1.9. Създаването на потребителски Профил е задължително условие за използване на Услугите, налични на Платформата. При регистрацията си Потребителят изразява своето свободно, изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, както и с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани на Сайта. 

Чл.2. Дефиниции 

“Общи условия” или “ОУ” са настоящите Общи условия за използване на Сайта www.poli-consult.com и Платформата на него. 

“Сайт” е интернет сайта с адрес www.poli-consult.com, включително наличната на този Сайт Платформа, приложения на Сайта, мобилни и други версии, които са собственост на и са администрирани от Администратора.

“Платформа” е специално разработена от Администратора платформа за предоставяне на Услугите, която е собственост изцяло на Администратора и е достъпна за Потребителите на Сайта след регистрация. 

“Администратор” е ПОЛИКОНСУЛТ ООД, ЕИК 103599200, седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9023, район Владислав Варненчик, ул. Ян Хунияди 31, ет. 1, офис 102.

“Потребител” е всяко дееспособно физическо лице или надлежно съществуващо юридическо лице, което достъпва Сайта, Платформата, мобилни и други приложения или версии на Сайта и/или използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

“Услуги” са всички услуги на Администратора, които са достъпни за Потребителите на Сайта, включително, но не само услуги за изготвяне и подаване на: декларации по чл. 50 и чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), декларации – обр. 1, обр. 5, обр. 6, обр. 7 относно осигурителни вноски и осигуряване, платежни нареждания за данъци, такси и осигуровки, справки-декларации по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), декларации по чл. 14 и чл. 54 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и искания за данъчна оценка на имоти, както и всякакви други заявления, жалби и искания във връзка с данъчно облагане, местни данъци и осигуряване. Администраторът си запазва правото да премахва и добавя нови Услуги, предоставяни чрез Сайта и Платформата, както и да променя обхвата им, по всяко време, като за всички тях се прилагат настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Сайта.   

“Профил” е съвкупност от всички данни, с които се асоциира даден регистриран Потребител на Сайта и в Платформата на Сайта.

Чл.3. Услуги, предоставяни от Администратора 

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива каквито са обявени на Сайта, съгласно сроковете, условията и параметрите за тяхното използване, посочени на Сайта. 

3.2. Услугите, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на Сайта (достъпно за регистрирани и нерегистрирани Потребители); и 

(б) Поръчване и получаване на Услуга, предоставяна към дадения момент чрез Платформата (достъпно само за регистрирани Потребители). 

3.3. По преценка на Администратора Услугите могат да бъдат обновявани, променяни, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и спирани временно или преустановявани по всяко време.

3.4. Потребителите използват Услугите и Сайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието им с техните представи и очаквания. 

Чл.4. Достъп до Услугите

4.1. Услугите в Платформата могат да се ползват само от Потребители, които са пълнолетни (навършили 18-годишна възраст) и дееспособни физически лица, както и от правосубектни юридически лица, учредени и действащи в съответствие с българското или чуждестранно законодателство. Със зареждане на Сайта, както и с приемане на тези Общи условия, всеки Потребител декларира, че е пълнолетен и дееспособен, а Потребител – представител на юридическо лице, че последното отговаря на горепосочените условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Сайта от територии, различни от територията на Република България, носят лично отговорност за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Сайта. 

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, вкл. да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация или да прекрати или временно да спре регистрацията на Потребител без предизвестие, в случай, че: 

(а) посочената от Потребителя информация е невярна, неточна, непълна или Администраторът има съмнение, че е такава; 

(б) Потребител нарушава тези Общи условия, Политиката за поверителност, Политиката за бисквитки на Сайта и/или приложимото законодателство, или Администраторът има съмнение, че такова нарушение се извършва или ще бъде извършено; и 

(в) други случаи, предвидени в тези Общи условия.  

4.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени без предизвестие, ако по преценка на Администратора или по данни на трети лица е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с Услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите Общи условия или на Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Сайта и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, Потребителите или на които и да е трети лица. 

4.5. Предоставеният от Администратора достъп до Услугите не представлява и не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като прехвърляне на права, предоставяне на лицензи или на други права, включително отстъпване на авторски права, ноу-хау или други права на интелектуална или индустриална собственост, на Потребителя върху Платформата, Сайта, домейна, дизайна на Сайта, функционалностите на Сайта или части от тях и други продукти и услуги на Администратора. Администраторът остава единствен и изключителен собственик на всичкото ноу-хау и всички права на интелектуална или индустриална собственост или други права и законни интереси върху Платформата, Сайта, домейна, дизайна на Сайта, функционалностите на Сайта или части от тях и другите продукти и услуги на Администратора.

4.6. При създаването на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето свободно, доброволно и информирано съгласие да получава търговски (рекламни) съобщения и нотификации в Профила си, по имейл или в мобилните приложения и мобилните версии на Сайта, да получава бюлетини, известия, както и всякакви други съобщения, включително имейли, SMS-и и чат съобщения, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес, телефонен номер (ако такъв се изисква или може да се посочи към даден момент при регистрация) или до Профила му.

4.7. Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение (ако такова започне да се предлага от Администратора по негова преценка).

4.8. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя Профил, като се свърже с Администратора.

Чл. 5. Права и задължения на Потребителя. Отговорност. 

5.1. Потребителят има право да регистрира само един потребителски Профил, с което се задължава да използва законосъобразно Услугите в съответствие с настоящите Общи условия и приложимото законодателство. 

5.2. Потребителят се задължава:

5.2.1. да осъществява достъп до Платформата и Сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Сайта;  

5.2.2. да не възпроизвежда, копира, сваля (даунлоудва), дублира, променя Платформата, Сайта или части от тях, да не създава производни, преработени, адаптирани или аналогични версии на Сайта, Платформата или отделни части от тях, или по друг начин да не използва Платформата, Сайта или части от тях за собствени цели, конкуренти на Администратора, както и да не извлича, използва или разкрива под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с търговска или нетърговска цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология, ноу-хау или други данни и информация, в цялост или частично от Сайта и Платформата, включително от техните мобилни версии и приложения;

5.2.3. да не разстройва и да не прави опити да разстройва пълната или частична функционалност на Сайта и Платформата, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Сайта или Платформата или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, използвани от Администратора;

5.2.4. да не използва самоличността, вкл. документи за самоличност, ЕГН, ПИК на НАП или НОИ и други идентифициращи документи и лични данни на други лица; да не прави опити за неоторизиран достъп до чужд Профил, до Платформата или Сайта, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър, мрежа или база данни, свързани с Платформата или Сайта;

5.2.5. да спазва Общите условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Сайта и да не нарушава разпоредби на приложимото законодателство;

5.2.6. да пази в тайна имейл адреса и паролата си за достъп до Профила си в Платформата, да не ги разкрива на трети лица, да не използва Профилите на други Потребители, нито да предоставя своя Профил за използване от други лица. Администраторът има право по своя преценка да счита, че даден Профил се използва от Потребител, на чието име той е регистриран, независимо от действителното лице, осъществило достъп до и/или използвало Профила в конкретния случай. 

5.2.7. да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез обработване, събиране, съхранение и разпространение на информация, вкл. лични данни, за други Потребители или публикуване на техни лични данни, данни за контакт, снимки или друга относима към тях информация без тяхното изрично предварително съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби и Потребителят докаже наличието на такива законови основания.

5.2.8. да не използва марките, дизайните, авторските права, домейните, търговската тайна и ноу-хау на Администратора, включително сходни или близки такива, както и да не нарушава други права на интелектуална и индустриална  собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели;

5.2.9. да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава Профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Сайта и при ползване на Услугите;

5.2.10. да предоставя на Администратора цялата необходима за изпълнението на заявената Услуга информация и всички необходими документи, както и да осигури нужното съдействие за изпълнението на Услугата, включително, но не само, да потвърждава получаването на документи и всякаква комуникация от Администратора, когато такова потвърждение е поискано.

5.2.11. да спазва стриктно инструкциите на Администратора относно необходимостта от извършване на определени действия или от въздържане от определени действия, когато това е необходимо за изпълнение на възложените Услуги или е в интерес на Потребителя; 

5.2.12. да заплаща в срок всички цени на заявени Услуги и други плащания, разходи и разноски към трети страни, които са за сметка на Потребителя съгласно тези Общи условия и приложимото законодателство. 

5.3. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени вреди, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на поведение от страна на Потребителя, което е в нарушение на тези Общи условия и/или на Политиката за поверителност и/или на Политиката за бисквитки на Сайта и/или на приложимото законодателство.

5.4. Потребителят носи пълна отговорност за верността, пълнотата и истинноста на документите и информацията, които предоставя чрез Сайта, Платформата или по друг начин на Администратора в хода на предоставяне на Услугите и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди и пропуснати ползи в пълен размер. Администраторът не носи никаква отговорност за верността, пълнотата и истинноста на документите и информацията, предоставени от Потребител, включителни за всякакви причинени вреди или пропуснати ползи в тази връзка. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всякакви вреди и пропуснати ползи вследствие на предоставени неверни, непълни или неистински документи и информация във връзка с изпълнението на Услугите. 

5.5. Потребителят единствен носи пълната отговорност за заплащане на дължимите от него данъчни, осигурителни и всякакви други публични и частни задължения, данъци, такси, вноски и други към държавни органи, към банки и платежни институции и към всякакви трети физичеси и юридически лица.  

Чл.6. Права и задължения на Администратора

6.1. Администраторът има право:

6.1.2. да откаже или да спре изпълнението на Услуги, които: 

(а) са в нарушение или биха могли да бъдат в нарушение на настоящите Общи условия, Политиката за поверителност, Политиката за бисквитки на Сайта и/или на приложимото законодателство; или 

(б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и съдоговорители, правата на Потребителите и на други трети лица или друг значим обществен интерес; или 

(в) са обект на акт на компетентни органи или други лица с правен интерес;

6.1.3. да спре временно (блокира) достъпа на Потребител до Профила му без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи, когато: 

(а) Потребителят нарушава или създава опасност от нарушаване на настоящите Общи условия, Политиката за поверителност, Политиката за бисквитки на Сайта и/или приложимото законодателство; 

(б) Потребителят уврежда или създава опасност от увреждане на правата или интересите на други Потребители, на Администратора или на трети лица; 

(в) когато Администраторът е получил съответен акт от компетентни органи; и/или 

(г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия Профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата.

6.1.4. да разреши или да откаже, без да е длъжен да излага мотиви, създаването на нов Профил от Потребител: 

(а) който е нарушил или създал опасност от нарушаване на настоящите Общи условия, Политиката за поверителност, Политиката за бисквитки на Сайта и/или на приложимото законодателство; 

(б) е увредил или създал опасност от увреждане на правата или интересите на други Потребители, на Администратора или на трети лица; и/или 

(в) чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.

6.1.5. да прави по своя преценка и по всяко време промени в Сайта, в Платформата и в Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството им, да разширява или стеснява обхвата на Услугите, без задължение за посочване на причини или мотиви. Администраторът може по своя преценка да предоставя бонуси, поощрения или други стимули на избрани от него категории Потребители (например активни Потребители). Администраторът публикува на Сайта условията на бонусните кампании и бонусните схеми, приложими към дадения момент (ако има такива), като си запазва правото да ги променя по своя преценка, без да е длъжен да посочва причини и мотиви за това. Всички промени в такива бонусни кампании и бонусни схеми влизат в сила незабавно от момента на публикуването им на Сайта. Администраторът има право по своя свободна преценка и без предварително уведомление да променя занапред цените на определени категории платени Услуги, в зависимост от състоянието на пазара и търговските решения на Администратора.

6.1.6. да организира и провежда рекламни кампании, промоции, оферти, игри, анкети, проучвания на Сайта и Платформата, както и да дава възможност за спонсориране на Сайта и Платформата при определени от него условия.

6.2. Администраторът не носи отговорност за:

6.2.1. действия или бездействия на Потребители и трети лица, вкл. когато Услугите не могат да бъдат надлежно извършени поради забава или отказ от съдействие от страна на Потребителя или от страна на трето лице; 

6.2.2. точността, пълнотата и верността на информацията, предоставяна от Потребителите и от трети лица, както и за всякакви вреди, причинени от неточна, невярна, непълна, заблуждаваща или подвеждаща информация от Потребители и от трети лица.

6.2.3. каквито и да е съобщения, коментари, публикации или друго съдържание в Сайта, Платформата или извън тях, които не са създадени от самия Администратор, както и за всякакви вреди от или във връзка с тях;

6.2.4. забавени плащания на цени на Услуги и всякакви вреди и пропуснати ползи от това, включително, но не само, пропускане на законови срокове и последиците от това, произтичащи от забавени плащания на цени на Услуги;

6.2.5. плащане или неплащане на данъчни, осигурителни или всякакви други публични или частни задължения на Потребителите към държавни органи и трети физически и юридически лица, както и последиците от тяхното неплащане, забавено или неточно/непълно плащане;

6.2.6. неспазване от Потребителя на дадени от Администратора инструкции за действия или бездействия по повод извършването на заявена Услуга;

6.2.7. невъзможност да предостави Услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на Администратора – непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на трети лица и т.н.;

6.2.8. неблагоприятен за Потребителя акт или решение на административен или съдебен/арбитражен орган, при положение, че Администраторът е изпълнил заявената Услуга.       

6.3. Администраторът не носи отговорност (освен в изрично предвидените с императивни законови норми случаи на лични умишлени деяния на Администратора), и не дава никакви декларации и гаранции:

6.3.1. За съответствие на Сайта, Платформата и Услугите с очакванията на Потребителите, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него Услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно вида, обхвата или качеството на Услугите или на Сайта или Платформата, или по отношение на тяхното съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Сайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения, Потребителят продължи да използва Сайта и/или Платформата, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя с всички последици от това.

6.3.2. Че Сайтът и Платформата ще се поддържат неограничено във времето или ще останат непроменени по отношение на своите външен вид, функционалност и други характеристики.

Чл. 7. Цени на Услуги и начин на изпълнение и плащане. 

7.1. При използване на Услугите на Платформата е приложима следната процедура: 

7.1.1. Заявяване на Услуга – заявка за Услуга може да направи всеки регистриран Потребител с Профил, отговарящ на настоящите Общи условия. При заявката Потребителят следва да предостави данни в специални форми на Сайта, като в зависимост от спецификите на съответната Услуга, някои от полетата на формите са задължителни и са маркирани като такива (напр. три имена, ЕГН, ПИК на НАП или НОИ и др.). В случай, че Потребителят не желае да предостави задължителната информация и данни съгласно формите на Сайта, заявката за дадената Услуга няма да може да бъде довършена и изпълнена. Потребителят следва да попълни вярно и точно данните във формата за заявка, в противен случай, Платформата не носи отговорност за възпроизвеждането на грешни данни в съставени в изпълнение на заявката документи и евентуалните вреди, които биха могли да настъпят за Потребителя вследствие на това. Изпращането на заявка за Услуга е еквивалентно на сключване на договор от разстояние с Администратора за изпълнение на заявената Услуга;

7.1.2. Заплащане на цената на Услугата – клиентът заплаща цената на Услугата,  така както е обявена в български лева на Сайта, по предпочетен от него начин, който към момента на заявяване на Услугата е наличен на Платформата. Администраторът си запазва правото да добавя, премахва и променя по всяко време без предизвестие възможните начини на плащане на Сайта. 

В случай, че Потребителят избере начин на плащане, който не може да се осъществи през Платформата едновременно с изпращането на заявката (като например в случай на плащане чрез превод по банкова сметка на Администратора), Потребителят се задължава да направи плащането в срок от 7 (седем) дни от датата на заявката. В противен случай, с изтичането на този срок договорът за изпълнение на Услугата се счита за развален по вина на потребителя, за което Администраторът не дължи уведомяване на Потребителя. До получаване на плащането Администраторът не дължи започване на изпълнение на Услугата. Администраторът си запазва правото да изпраща на Потребителя напомнителни съобщения за завършва на плащането на дължимата цена на Услугата; 

7.1.3. Свързване с Потребителя – след получаване на плащането и при необходимост от това представител на Администратора се свързва с Потребителя за уточнение на детайлите на Услугата, както и за оказване на необходимото съдействие от страна на Потребителя за изпълнение на Услугата; 

7.1.4. Изпълнение на Услугата – приема се, че е налице изпълнение на Услугата, когато са извършени дейностите, посочени в условията за изпълнение на конкретната Услуга, посочени на Сайта. С изпращането на заявката за Услугата се приема, че Потребителят се е запознал с условията, сроковете и дейностите по изпълнение на Услугата и се е съгласил с тях. 

Услугите по изготвяне и подаване на декларации, справки, искания и други документи пред държавни органи се смятат изпълнени с подаването им от Администратора до съответния държавен орган и изпращане на входящ номер на съответния документ до Потребителя, придружен с информация за размерите на дължимите данъчни, осигурителни и други плащания от Потребителя към съответния държавен орган във връзка с така входирания документ (ако има такива). 

7.2. Потребител може да заплаща цените на Услугите по следните начини:

7.2.1. С банков превод по банковата сметка на Администратора, посочена на Сайта. При използване на този начин на плащане Потребителят е длъжен да посочи точно и пълно в платежното нареждане всички данни за банковата сметка на Администратора, както и да посочи задължителни данни в основанието за плащане, така както са указани в подадената заявка за дадената Услуга. Администраторът не носи никаква отговорност: (а) при невярно или непълно попълване на платежното нареждане от страна на Потребителя; (б) за вярното, точно и своевременно изпълнение на банковия превод;

7.2.2. С кредитна или дебитна карта чрез съответните интерфейс и функционалност на Сайта. Администраторът не носи никаква отговорност за вярното, точно и своевременно обработване на плащането с кредитна или дебитна карта, за което отговорност носят съответните картови организации, платежни системи и кредитни институции, участващи в изпълнението на платежната операция;

7.2.3. С платформа за разплащане от типа Paypal и др. (ако Сайтът позволява такъв начин на плащане към дадения момент). Администраторът не носи никаква отговорност за вярното, точно и своевременно обработване на плащането, за което отговорност носят съответните платформи за разплащане, участващи в изпълнението на платежната операция;

7.2.4. По други начини, които могат да бъдат достъпни на Сайта към даден момент. Администраторът не носи никаква отговорност за вярното, точно и своевременно извършване на плащането, за което отговорност носят съответните трети лица, осигуряващи изпълнението на платежната операция.   

7.3. При заплащане на суми от сметка, банкова карта или друг платежен инструмент, който е във валута, различна от български лев, всички разлики във валутните курсове и всички комисиони, такси, разходи и разноски за превалутиране са за сметка на Потребителя.

7.4. Всички възнаграждения, комисиони, такси, разходи и разноски, които могат да бъдат начислени от банки, платежни институции и други трети лица във връзка с или по повод на паричен превод за заплащане на цена на Услуга, са за сметка на Потребителя. 

Чл.8. Права на интелектуална и индустриална собственост върху Сайта и Платформата

8.1. С осъществяване на достъп до Сайта или Платформата Потребителят приема, декларира и се съгласява, че концепцията, както и цялото съдържание и всички функционалности на Сайта и Платформата, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, изображения, оформление, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции, други функции и подобни („Съдържание”), както и всички авторски права, марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, домейн имена, търговска тайна и ноу-хау върху тях, са собственост на Администратора или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с права на интелектуална и/или индустриална собственост. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия по неразрешено използване на Съдържанието или части от него, включително, но не само такива изразяващи се в: имитиране на Сайта или Платформата, създаване на техни копия, реплики или идентични/сходни версии, реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на такива обекти или Съдържание, като никоя клауза от настоящите Общи условия не следва да се тълкува като предоставяне на права във връзка с такова Съдържание или обекти (освен права за използването им единствено за целите на ползване на Услугите на Администратора). 

8.2. Съдържанието и Услугите на Сайта и Платформата се предоставят такива, каквито са, единствено за информация и лична употреба на Потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, преработвани, изменяни или по друг начин използвани за каквито и да било други цели, без изричното предварително писмено съгласие на Администратора (или на съответния притежател – трето лице). Администраторът си запазва всички права върху Сайта, Платформата и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен за целите на ползване на Услугите или при наличието на изрично съгласие за това. Всякакви действия по възпроизвеждане, обработка, изменение или създаване на деривативни произведения, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Сайта или Платформата към други източници, както и компилации, са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Сайта или Платформата, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо разпространение, преработване, изменение, възпроизвеждане или всякакво друго използване, са изрично забранени.

Чл. 9. Отговорност 

Потребителите освобождават от отговорност и обезщетяват Администратора, неговите управители, съдружници, служители, контрагенти, дъщерни дружества, клонове, възложители, агенти, представители, доставчици на стоки и услуги за всички вреди, вкл. пропуснати ползи, във връзка с всякакви искове, сигнали, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разноски, разходи или съдебни или адвокатски разноски, произтичащи от или свързани с: (1) нарушение от Потребител или трето лице на която и да е разпоредба на настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Сайта и/или приложимото законодателство; (2) нарушаване от Потребител на права на Администратора или на трета страна, включително, но не само права на интелектуална и/или индустриална собственост, търговска тайна, ноу-хау или друго право на собственост или на поверителност; или (3) всяка жалба, сигнал или друго уведомление, процедура, съдебно или друго производство, съдържащо твърдения, че съдържанието, публикувано или изпратено от Потребителя  е причинило вреда на трета страна, вкл. за разходите за водене на такова производство и присъдените по него суми. 

Чл.10. Маркетинг съобщения

В процеса на регистрация и по всяко време след това Потребителят има възможност да изрази своето предварително, свободно и изрично съгласие за получаване на маркетинг информация, тъговски (рекламни) съобщения, оферти и съвети от Администратора и негови партньори. Потребителят има право да оттегля своето съгласие по всяко време чрез функционалностите на своя Профил в Платформата.

Чл.11. Поверителност

11.1. Използването на Сайта и заявяването на Услугите, достъпни на него, се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Сайта и Платформата и надлежното изпълнение на заявените Услуги, в съответствие с Общите условия и публикуваните на Сайта Политика за поверителност и Политика за бисквитки, които са постоянно достъпни на Сайта.

11.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, Закона за защита на личните данни и другите приложими разпоредби на българското законодателство и правото на ЕС.                   

11.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Сайта и Платформата, включително, но не само: при промени в Общите условия, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

Чл.12. Допълнителни и общи разпоредби

12.1. Потребителят се съгласява, че Администраторът си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугите (или която и да е част от нея) с предизвестие и Администраторът не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугите. Потребителят приема и се съгласява, че Администраторът, по своя собствена преценка, има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия Профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугите (или на части от тях) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Сайта или Платформата при нарушение или опасност от нарушение от страна на Потребител на Общите условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки, приложимото законодателство и правата и законните интереси на Администратора и/или на трета страна.

12.2. Потребителят приема и се съгласява, че Сайтът и Платформата се предоставят за ползване на Услугите такива, каквито са. Администраторът не носи отговорност и не предоставя никакви декларации и гаранции относно точността и пълнотата на съдържанието на Сайта и Платформата или съдържанието на който и да е сайт или платформа на трета страна, свързани със Сайта или Платформата, в това число не носи никаква отговорност относно: 

(а) грешки или неточности в съдържанието, вкл. технически неизправност и прекъсвания в работата на Сайта или Платформата; 

(б) претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и/или използването на Сайта и/или Платформата и/или Услугите, освен когато се касае за умисъл или груба небрежност от страна на Администратора; 

(в) всякакви нарушения или прекъсвания на връзката със Сайта или Платформата;

(г) всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Сайта или Платформата;

(д) всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин станало достъпно на или чрез Сайта или Платформата. 

12.3. При никакви обстоятелства Администраторът, неговите управители, съдружници, служители, представители или контрагенти не поемат отговорност за преки или косвени вреди над законоустановения минимум, ако има такъв съгласно приложимото право във всеки отделен случай, произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Сайта или Платформата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Сайта или Платформата, от неспособността или негодността за използване на Сайта или Платформата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Сайта или Платформата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Сайта или Платформата или чрез линкове на Сайта или Платформата, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Сайта или Платформата или всякакви линкове на Сайта или Платформата. Това ограничение на отговорността се прилага само за формите на вина, за които това е допустимо съгласно Закона за задълженията и договорите.  

12.4

 В платформата за плащане се приемат дебитни и кредитни карти –

VISA,MASTERCARD,MAESTRO 
Платформата и администраторите не събират и не  съхраняват данни на карти. Информацията за картите се въвежда в защитена платежна страница на Банка ДСК ЕАД 

Чл.13. Отказ от Услуга. Жалби

13.1. Всяко физическо лице, което ползва Платформата в качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) има право, без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключен договор за Услуга в срок от 14 (четиринадесет) дни, cчитaнo oт дaтaтa на сключване на договора, а именно от датата на подаване на заявката за Услуга. Отказът се извършва чрез изпращане от Потребителя, в рамките на посочения по предходното изречение срок, на: 

(а) попълнен фopмyляp зa oтĸaз oт дoгoвopa, приложен като Приложение № 1 към тези Общи условия по-долу и дocтъпeн нa Сайта;  или 

(б) изпращане на друго недвусмислено изявление за отказ от договора до Администратора, съдържащо имена, адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес и решението за отказ от договора. 

Инфopмaция зa yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз e дocтъпнa нa Сайта. Формулярът или волеизявлението за отказ от договора трябва да бъдат изпратени по имейл или по пощата нa официалния адрес, съотв. имейл адрес, на Администратора или чрез формата за контакт на Сайта.  

Ако Потребител се откаже от договора, Администраторът му възстановява всички получени плащания, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Администраторът е информиран за решението за отказ от договора. За възстановяването се използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Потребителя. 

Описаните по-горе право на отказ и възстановяване на суми не се прилага, когато заявената Услуга е вече предоставена. С приемане на настоящите Общи условия Потребителите изрично се съгласяват с и потвърждават, че изпълнението на Услугата може да започне преди изтичане на срока за отказ, описан по-горе, както и че не могат да упражняват описаните по-горе право на отказ и възстановяване на суми, когато заявената Услуга е вече предоставена. 

В случай, че предоставянето на Услуга е започнало, но не е завършено, и Потребител се откаже от договора съгласно този чл. 13.1, то тогава Потребителят дължи на Администратора цена на Услугата, пропорционално на вече изпълнения обем работа. Администраторът има право да удържи по своя преценка тази цена от всякакви подлежащи на възстановяване на Потребителя суми.  

В случай, че физическо лице ползва Платформата по повод своята търговска или професионална дейност, както и като представител на юридическо лице, той не разполага с описаните по-горе право на отказ и възстановяване на суми.

13.2. В случаите, когато Услуги на Сайта или Платформата не са изпълнени в съответствие с настоящите Общи условия или приложимото право, Потребителят има право да подаде жалба чрез формата за контакт на Сайта или чрез писмена жалба на хартиен носител, изпратена до адреса на Администратора, посочен на Сайта. Жалбата трябва да съдържа имената на Потребителя, електронния му адрес, пощенския му адрес, телефона му, както и пълно описание на съответната нередност и доказателства за нея, ако има такива. 

13.3. Жалбата се подава не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след настъпване на основанието за нея. Администраторът има право да откаже да разгледа жалби, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

13.4. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, непълни или неясни, Администраторът може да се свърже с Потребителя, преди да разгледа жалбата.

13.5. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. В случаите по предходната точка този срок започва да тече от датата на предоставяне на всичката необходима допълнителна информация и уточнения по жалбата от страна на жалбоподателя. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

13.6. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. 

Чл.14. Контакти. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове. Приложимо право и юрисдикция 

14.1. Контакт с Администратора може да се осъществи по следните начини 

На имейл адрес: office@poli-consult.com 

На телефон: 0897954704

14.2. Надзорен орган за защита правата на потребителите в Република България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, сайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в Сайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) на Европейската комисия на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

14.3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Сайта и Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) на Европейската комисия, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.