1. Данни за администратора на лични данни

ПОЛИКОНСУЛТ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, ЕИК 103599200, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9023, район Владислав Варненчик, ул. Ян Хунияди 31, ет. 1, офис 102, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

Интернет страницата www.poli-consult.com се притежава и управлява от ПОЛИКОНСУЛТ ООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Данни за контакт с администратора

Наименование: Поликонсулт ООД

ЕИК: 103599200

Адрес: гр. Варна, п.к. 9023, район Владислав Варненчик, ул. Ян Хунияди 31, ет. 1, офис 102

Представител: Ивиана Рачева 

Email: office@poli-consult.com

Телефон: 0897654704

Интернет страница: www.poli-consult.com

2. Цел на Политиката

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които ПОЛИКОНСУЛТ ООД в качеството си на администратор обработва лични данни на потребители на сайта и платформата на дружеството, вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на ПОЛИКОНСУЛТ ООД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с ПОЛИКОНСУЛТ ООД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

3. Принципи на обработване. Правно основание

Защитата на личните данни е приоритет на ПОЛИКОНСУЛТ ООД. ПОЛИКОНСУЛТ ООД не продава лични данни на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД.

ПОЛИКОНСУЛТ ООД обработва лични данни и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, а именно: изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна (т.е. за изпълнение на услуга, заявена на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД), когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента или ЗЗЛД. ПОЛИКОНСУЛТ ООД предоставя лични данни на публични органи – държавни и местни, включително, но не само, на Национална агенция за приходите (НАП), общински отдели за местни данъци и такси, Национален осигурителен институт (НОИ) и др., с цел изпълнение на договора между ПОЛИКОНСУЛТ ООД и потребителя (т.е. изпълнение на заявена от потребителя услуга).

Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган ПОЛИКОНСУЛТ ООД да разкрие лични данни, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.

Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на ПОЛИКОНСУЛТ ООД. Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно ПОЛИКОНСУЛТ ООД да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник.

ПОЛИКОНСУЛТ ООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

4. Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

5. Цели за обработване на лични данни

ПОЛИКОНСУЛТ ООД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му, вкл. регистрация на потребители на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, заявяване и изпълнение на заявените от потребителите услуги на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД. ПОЛИКОНСУЛТ ООД обработва лични данни на потребители на сайта на дружеството, включително при регистрация и създаване на профил и при заявяване и изпълнение на услуга чрез платформата на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, както и чрез формата за контакт на сайта и в хода на кореспонденция по имейл или телефон с потребител. С оглед на това ПОЛИКОНСУЛТ ООД обработва лични данни за следните цели:

(1) регистрация на потребителя и създаване на негов личен профил на интернет страницата, където се намира онлайн платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД;

(2) използване от потребителя на онлайн платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД за заявяване на наличните на нея услуги и заплащане за тях;

(3) изпълнение на услуги, заявени от потребителя чрез онлайн платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД;

(4) получаване на допълнителна информация/документи от потребителя за целите на изпълнение на услуги, заявени от потребителя чрез онлайн платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД;

(5) изготвяне на отговори и предприемане на действия по запитвания, рекламации, жалби и т.н. от потребители на платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД.

С предварително, изрично, свободно дадено съгласие на потребителя, или когато е допустимо по закон, ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да използва личните данни на потребители на онлайн платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, а именно данните, попълнени в техния профил в сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД – имейл адреси, имена и телефони (ако такива са дадени), за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя с цел предоставяне на информация, новини, оферти. Потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си за подобни цели чрез функционалността, предоставена в платформата на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, или чрез подаване на искане за упражняване на права до ПОЛИКОНСУЛТ ООД. 

ПОЛИКОНСУЛТ ООД не предава лични данни на трета държава извън ЕС или на международни организации.

6. Категории обработвани лични данни

ПОЛИКОНСУЛТ ООД обработва следните категории лични данни на следните лица – потребители на сайта на дружеството:

  • Минимално необходими данни за регистрация и създаване на профил за ползване на платформата на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД: три имена, имейл адрес и телефон (в случай, че се изисква като задължително поле при регистрацияа). Предоставянето на тези лични данни е необходимо и задължително изискване за използване на платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, като ако тези данни не бъдат предоставени, гостът на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД не може да създаде свой профил и не може използва функционалностите на платформата, налична на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД;
  • Необходими данни за целите на предоставяне на услуга, заявена чрез платформата на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, а именно, според вида услуга: ЕГН, ЛН, ЛНЧ, служебен № от регистъра на НАП. ПИК код на НАП и НОИ, адрес (постоянен и за кореспонденция), данни за документ за самоличност (номер, дата на издаване, валидност и др.), данни за доходи и финансови състояние, данни за притежавано имущество, данни за банкова сметка, данни относно работодател, работно място и сключени трудови, граждански, търговски и други договори, данни за осигурителен доход, данни за извършени плащания на публични задължения и др. данни, необходими съгласно приложимото българско законодателство за изготвяне и подаване на документите, попадащи в обхвата на заявената от потребителя услуга. Предоставянето на тези лични данни е необходимо и задължително изискване за предоставяне на заявената от потребителя услуга, като ако тези данни не бъдат предоставени, услугата няма да може да бъде започната и предоставена.

Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до ПОЛИКОНСУЛТ ООД чрез формата за контакт на сайта или по имейл се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в съответното запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал.   

7. Мерки за сигурност

ПОЛИКОНСУЛТ ООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до ПОЛИКОНСУЛТ ООД чрез формата за контакт на сайта или по имейл ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да предоставя личните данни на тези потребители на външни консултанти на дружеството с оглед защита на легитимните му интереси или на държавни органи при упражняване на техни правомощия и за целите на съответните производства пред тези органи.  

За случаите, в които ПОЛИКОНСУЛТ ООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

8. Срокове за съхранение

ПОЛИКОНСУЛТ ООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

ПОЛИКОНСУЛТ ООД изтрива и заличава съхраняваните от дружеството лични данни, свързани със заявени от потребител услуги чрез онлайн платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД,  след окончателното приключване на изпълнението на заявената услуга и след изтичане на всички законоустановени срокове за: (а) пазене на документация съгласно приложимото счетоводно, финансово и данъчно законодателство в Република България; и (б) извършване на проверки от административен орган на ПОЛИКОНСУЛТ ООД и/или на потребителя и за налагане на санкции за спазване на законодателството.

ПОЛИКОНСУЛТ ООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени оплаквания, рекламации, жалби и други сигнали незабавно след изтичане на законовите срокове за извършване на проверки от административен орган, за налагане на санкции за спазване на законодателството, вкл. това по защита на потребителите и защита на конкуренцията, и за предяваване на правни (съдебни/извънсъдебни) претенции от страна на потребител срещу дружеството.

ПОЛИКОНСУЛТ ООД изтрива и заличава личните данни незабавно след подадено искане за изтриване на профила на потребителя чрез съответната функционалност на платформата на сайта на дружеството (освен ако се касае за лични данни, обработени за целите на предоставяне на услуга чрез онлайн платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, за които се прилагат посочените по-горе срокове за съхранение).

Ако даден потребител е дал съгласие за получаване на рекламна и маркетинг информация, ПОЛИКОНСУЛТ ООД изтрива и заличава неговите личните данни, събрани за такива цели, незабавно след подаване на искане от потребител повече да не получава маркетингова, промоционална и рекламна информация. Искането за това може да бъде подадено чрез премахване на съответната отметка, предвидена в интерфейса на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД (ако има такава) или по имейл. Изключения от това правило има, когато:  (а) потребителят желае запазване на профила му в сайта (тогава дружеството изтрива и заличава данни незабавно след подадено искане за изтриване на профила на потребителя, както е посочено в предходния параграф); и (б) се касае за лични данни, обработени за целите на предоставяне на услуга чрез онлайн платформата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, за които се прилагат посочените по-горе срокове за съхранение.

9. Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от ПОЛИКОНСУЛТ ООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от ПОЛИКОНСУЛТ ООД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това, както и право да оттеглят съгласието си за обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни; (6) право по всяко време на възражение срещу обработване на лични данни, свързано с директния маркетинг (доколкото се прави такъв).

ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права или да наложи разумна такса за това, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

Ако потребител счита, че са нарушени правата му във връзка със защитата на личните данни, има право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съответния орган за защита на личните данни в държавата, в която живее или работи.

Данните за контакт на Комисията за защита на личните данни са следните:

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №  2, гр. София ПК 1592, България

Е-mail: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Телефон: 00359 2 915 3519

10. Влизане в сила и актуализация Тази политика влиза в сила на ………………….. 2020 г. ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на сайта на дружеството www.poli-consult.com, като по своя преценка ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.