1. Всяко физическо лице, което ползва платформата на сайта www.poli-consult.com в качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) има право, без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключен договор за услуга в срок от 14 (четиринадесет) дни, cчитaнo oт дaтaтa на сключване на договора, а именно от датата на подаване на заявката за услугата. Отказът се извършва чрез изпращане от потребителя, в рамките на посочения по предходното изречение срок, на:

(а) попълнен фopмyляp зa oтĸaз oт дoгoвopa, приложен като Приложение № 1 към настоящото и дocтъпeн нa Сайта;  или

(б) изпращане на друго недвусмислено изявление за отказ от договора до администратора на сайта www.poli-consult.com, съдържащо имена, адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес и решението за отказ от договора.

2. Формулярът или волеизявлението за отказ от договора трябва да бъдат изпратени по имейл или по пощата нa официалния адрес, съотв. имейл адрес, на администратора на сайта www.poli-consult.com или чрез формата за контакт на този сайт. 

3. Ако потребител се откаже от договора, администраторът на сайта www.poli-consult.com му възстановява всички получени плащания, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която администраторът е информиран за решението за отказ от договора. За възстановяването се използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Потребителя.

4. Описаните по-горе право на отказ и възстановяване на суми не се прилага, когато заявената услуга е вече предоставена. С приемане на Общите условия на сайта www.poli-consult.com потребителите изрично се съгласяват със и потвърждават, че изпълнението на услугата може да започне преди изтичане на срока за отказ, описан по-горе, както и че не могат да упражняват описаните по-горе право на отказ и възстановяване на суми, когато заявената услуга е вече предоставена.

5. В случай, че предоставянето на услуга е започнало, но не е завършено, и потребител се откаже от договора, то тогава потребителят дължи на администратора на сайта www.poli-consult.com цена на услугата, пропорционално на вече изпълнения обем работа. Администраторът има право да удържи по своя преценка тази цена от всякакви подлежащи на възстановяване на потребителя суми. 

6. В случай, че физическо лице ползва платформата на сайта www.poli-consult.com по повод своята търговска или професионална дейност, както и като представител на юридическо лице, той не разполага с описаните по-горе право на отказ и възстановяване на суми.

7. В случаите, когато услуги на сайта www.poli-consult.com или платформата не са изпълнени в съответствие с Общите условия или приложимото право, потребителят има право да подаде жалба чрез формата за контакт на сайта или чрез писмена жалба на хартиен носител, изпратена до адреса на администратора, посочен на сайта. Жалбата трябва да съдържа имената на потребителя, електронния му адрес, пощенския му адрес, телефона му, както и пълно описание на съответната нередност и доказателства за нея, ако има такива.

8. Жалбата се подава не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след настъпване на основанието за нея. Администраторът на сайта www.poli-consult.com има право да откаже да разгледа жалби, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

9. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, непълни или неясни, администраторът на сайта www.poli-consult.com може да се свърже с потребителя, преди да разгледа жалбата.

10. Администраторът на сайта www.poli-consult.com разглежда жалбата в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. В случаите по предходната точка този срок започва да тече от датата на предоставяне на всичката необходима допълнителна информация и уточнения по жалбата от страна на жалбоподателя. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които потребителят е изпратил жалбата. 11. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до администратора на сайта www.poli-consult.com във връзка с платформата на този сайт.