ЗАДАЧИ НА СЪДЕБНО – СЧЕТОВОДНАТА ЕКСПЕРТИЗА

  • Разкриване на липси на стопански средства – суровини, материали, материални дълготрайни активи, парични и други ценности – време и място на възникване на тези липси.
  • Установяване на излишъци на стопански средства – размер, място на възникване, време на поява, обстоятелства на възникване
  • Установяване на факти за неправилно използване и изразходване на стопански средства – ДМА, суровини, материали, горива, енергия готова продукция полуфабрикати, стоки, парични средства и др.
  • Оценката на състоянието на организацията и методологията на счетоводната отчетност и отражението на това състояние върху дейността на отчетната единица
  • Разкриване на случаите, формите на осъществяване и отражението върху дейността на отчетната единица при нарушенията на нормативните разпоредби относно воденето на счетоводната отчетност.
  • Установяване на отклоненията, допуснати при извършена финансова или данъчна ревизия – характер на тези отклонения, на конкретната нормативна несъобразност на изложените от ревизията констатации, влияние на тези отклонения върху крайните изводи на ревизията, изложени в съставените от нея ревизионни актове.
  • Установяване на отрицателното отражение върху икономиката на отчетната единица на извършените нарушения , злоупотреби, отклонения от нормативните актове, причинени щети и др.
  • Установяване на кръга на отговорните лица съобразно изследваната счетоводно – отчетна информация , съдържаща се в счетоводните документи и отчетните регистри на отчетната единица или в други документи, предоставени на експерта от компетентните органи – следователя, прокурора, съда .
  • Установяване на причините за извършени нарушения , злоупотреби, отклонения на средствата, причинени щети и др. Върху основата на извършените изследвания от страна на експерт – счетоводителя.
  • Обобщаване на типичните случаи на извършени нарушения, злоупотреби , отклонения и др. и предоставяне на синтетична резултатна информация на компетентни държавни и обществени органи на власт и управление , т.н. сигнална функция на съдебно – счетоводните и финансово – икономическите експертизи.
Какво казват клиентите за нас
"Нашата стабилност и възможност за развитие се дължат и на обслужването ни от Поликонсулт, които ни помагат да сме изрядни в задълженията си като работодател и данъкоплатец."
Радостина Ангелова
"Глобал Метрикс" ЕООД
"Качеството на предложените консултации представляват за нас ценни съвети в икономическа и законова рамка, касаеща нашата дейност."
Марин Енчев
"ДЕ" ООД
"Сътрудничеството ни с Поликонсулт се характеризира с изключително високо качество на предлаганите от тях услуги и стриктно изпълнение на поетите ангажименти в срок."
Николай Тодоров
"ГБ Скелетно Строителство" ООД
ДРУГИ УСЛУГИ

Счетоводни услуги

Публикуване на отчети

Правни услуги