Инвентаризацията е процесът на проверка чрез различни способи на стойностите и натуралните параметри на активите (напр. материални запаси – материали, готова продукция и др.) и пасивите на предприятието към определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

КАКВО КАЗВАТ КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС
"Нашата стабилност и възможност за развитие се дължат и на обслужването ни от Поликонсулт, които ни помагат да сме изрядни в задълженията си като работодател и данъкоплатец."
Радостина Ангелова
"Глобал Метрикс" ЕООД
"Качеството на предложените консултации представляват за нас ценни съвети в икономическа и законова рамка, касаеща нашата дейност."
Марин Енчев
"ДЕ" ООД
"Сътрудничеството ни с Поликонсулт се характеризира с изключително високо качество на предлаганите от тях услуги и стриктно изпълнение на поетите ангажименти в срок."
Николай Тодоров
"ГБ Скелетно Строителство" ООД
други услуги

Съдебно-счетоводни

Публикуване на отчети

Счетоводни услуги