1. Данни за администратора на сайта  

ПОЛИКОНСУЛТ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, ЕИК 103599200, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9023, район Владислав Варненчик, ул. Ян Хунияди 31, ет. 1, офис 102, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“). 

Интернет страницата www.poli-consult.com се притежава и управлява от ПОЛИКОНСУЛТ ООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД. 

Данни за контакт с администратора 

Наименование: Поликонсулт ООД

ЕИК: 103599200

Адрес: гр. Варна, п.к. 9023, район Владислав Варненчик, ул. Ян Хунияди 31, ет. 1, офис 102

Представител: Ивиана Рачева  

Email: office@poli-consult.com

Телефон: 0897954704

Интернет страница: www.poli-consult.com

2. Какво са бисквитките 

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт. 

Интернет страницата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД, както и когато потребителят продължи да използва сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен/а веднага да преустанови използването на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД. 

3. Видове бисквитки 

Интернет страницата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да използва както бисквитки на ПОЛИКОНСУЛТ ООД (First Party Cookies), така и такива на трети лица (Third Party Cookies). Интернет страницата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД към даден момент може да използва следните видове бисквитки на ПОЛИКОНСУЛТ ООД (First Party Cookies) за следните цели:  

 • Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)

Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или интеракции с платформата като заявяване на услуги и др. Интернет страницата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да използва следните задължителни бисквитки:  

 • PHPSESSID – Идентификатор за текущата сесия (валидност: за текущата сесия) 
 • wordpress_{hash} – Пази информация за потребителя, след като се е логнал в сайта (валидност: за текущата сесия) 
 • wordpress_logged_in_{hash} – Пази информация за това кога потребителя се е логнал и кой е (валидност: за текущата сесия) 
 • wordpres_test_cookie – Използва се за проверка дали бисквитките са разрешени (валидност: за текущата сесия) 
 • wp-settings-{user_id} – Използва се при запис на потребителски настройки на сайта (валидност: 1 година) 
 • wp-settings-time-{user} – Дата и час, в който стойността на wp-settings-{user_id} е записана (валидност: 1 година) 
 • woocommerce_cart_hash – Използва се при промяна на информацията в потребителската кошница (валидност: за текущата сесия) 
 • woocommerce_items_in_cart – Използва се при промяна на информацията в потребителската кошница (валидност: за текущата сесия) 
 • wp_woocommerce_session_ – Съдържа уникален код за всеки потребител на базата на който може да се извлече информация за потребителската кошница от базата данни (валидност: 2 дни)
 • Статистически и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)

За ПОЛИКОНСУЛТ ООД е важно да разбере как бива използван сайтът на дружеството, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Статистическите и таргетиращи бисквитки позволяват на ПОЛИКОНСУЛТ ООД да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него. Интернет страницата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да използва следните статистически и таргетиращи бисквитки: 

 • _gcl_au – Запис и проследяване на покупки (валидност: за текущата сесия) 
 • _fbp – Проследяване на посещенията на сайта (валидност: 3 месеца) 
 • _fbc – Последно посещение на сайта (валидност: 2 години) 
 • xs – Уникален идентификатор за сесията (валидност: 3 месеца) 
 • sb – Информация за браузъра (валидност: 2 години) 
 • *_fbm_ – Информация за потребителя (валидност: 1 година) 
 • _ga – Проследяване и запис на показванията за страниците на сайта (валидност: 2 години) 
 • _gid – Проследяване и запис на показванията за страниците на сайта (валидност: 1 ден) 
 • _dc_gtm_UA-* – Съхранявайте броя на заявките (валидност: за текущата сесия) 
 • Функционални бисквитки (Functionality Cookies)

Функционалните бисквитки позволяват на ПОЛИКОНСУЛТ ООД да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки. Интернет страницата на ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да използва следните функционални бисквитки:

 • woocommerce_recently_viewed – Съхранява информация за последно разгледаните продукти (за текущата сесия) 
 • store_notice[notice id] – Използва от лентата информираща потребителя, че се използват бисквитки (за текущата сесия)

ПОЛИКОНСУЛТ ООД свързва идентификационния номер на бисквитка на потребител с неговите лични данни, обработени във връзка със създаване и поддържане на неговия профил на сайта, само ако потребителят в влязъл в профила си.

4. Срок на съхранение 

Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни – остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта – или сесийни – такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра. Бисквитките на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД изтичат и се изтриват автоматично след изтичане на сроковете за валидност, посочени в т. 3 по-горе от настоящата Политика за бисквитките, като максималният срок на съхранение е 1 година (с изключение на незадължителните бисквитки за последно посещение на сайта, за информация за браузъра и за показванията на страниците на сайта, които се съхраняват до 2 години).  

5. Приемане на бисквитки 

С влизането на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на ПОЛИКОНСУЛТ ООД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на ПОЛИКОНСУЛТ ООД могат да станат недостъпни или неналични. 

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

ПОЛИКОНСУЛТ ООД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител. 

6. Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от ПОЛИКОНСУЛТ ООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от ПОЛИКОНСУЛТ ООД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това, както и право да оттеглят съгласието си за обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни; (6) право по всяко време на възражение срещу обработване на лични данни, свързано с директния маркетинг (доколкото се прави такъв). 

ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права или да наложи разумна такса за това, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

Ако потребител счита, че са нарушени правата му във връзка със защитата на личните данни, има право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съответния орган за защита на личните данни в държавата, в която живее или работи.

Данните за контакт на Комисията за защита на личните данни са следните:

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №  2, гр. София ПК 1592, България

Е-mail: kzld@cpdp.bg 

Уебсайт: www.cpdp.bg 

Телефон: 00359 2 915 3519

7. Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на ………………….. 2020г. ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на сайта на дружеството www.poli-consult.com, като по своя преценка ПОЛИКОНСУЛТ ООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.