Гарантирани резултати

Извършваме редовно и според изискванията за качество на водене на счетоводството, визирани в Закона за счетоводството и другите данъчни закони, следните дейности:

– Ежемесечна обработка на първичните счетоводни документи.

– Изчисляване на амортизационните начисления на активите на фирмата.

– Ежемесечно съставяне на Справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП.

– Попълване на справки за деклариране на обстоятелства по ЗМДТ /сгради, МПС/.

– Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ попълване и представяне в НАП на декларации за промени в размера на авансовите вноски по ЗКПО и представянето им НАП.

– Изготвяне на счетоводни отчети и справки съгласно НСФОМСП и Закона за счетоводство – съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /месечни, тримесечни или годишни/ и представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

– Изготвяне на отчети и справки съгласно Закона за статистиката – годишни и представянето им пред НСИ.

– Попълване на личните данъчни декларации на съдружниците по ЗДДФЛ и представянето им пред НАП.

– Анализ на счетоводните сметки и консултиране на фирмата при разчитане на задълженията й към бюджета

– Ежемесечно изготвяне и представяне на информация /попълване на справки/ за ДОО и ЗОК.

– Попълване на трудови и осигурителни книжки.

– Заверка на осигурителни книжки съгласно КЗОО.

– Попълване на документи – справки за получаване удостоверения за фирмата /собствениците/ от НАП съгласно ДОПК.

– Регистрация по ЗДДС при други обстоятелства.

– Данъчна защита на изброените отчети по КЗОО и ЗЗО.

– Годишно приключване.

– Организация на отчетността на отделните търговски обекти.

– Изготвяне на документи евентуално за получаване банков кредит.

– Изготвяне на справки за Бюрото по труда.

– Изготвяне на справки за пенсиониране.

– Изготвяне на справки за Инспекцията по труда и представянето им.

– Изготвяне на уведомления при възникване и прекратяване на трудови правоотношения съгласно КЗОО и представянето им пред НАП.

Какво казват клиентите за нас
"Нашата стабилност и възможност за развитие се дължат и на обслужването ни от Поликонсулт, които ни помагат да сме изрядни в задълженията си като работодател и данъкоплатец."
Радостина Ангелова
"Глобал Метрикс" ЕООД
"Качеството на предложените консултации представляват за нас ценни съвети в икономическа и законова рамка, касаеща нашата дейност."
Марин Енчев
"ДЕ" ООД
"Сътрудничеството ни с Поликонсулт се характеризира с изключително високо качество на предлаганите от тях услуги и стриктно изпълнение на поетите ангажименти в срок."
Николай Тодоров
"ГБ Скелетно Строителство" ООД
Други услуги

Съдебно-счетоводни

Публикуване на отчети

Правни услуги